Language

Jobs


Job position Department Educational Number

Contact

Add: 1#, Xiangyang Youyi Road, Guanghua Branch, Qianjiang, Hubei, China

Tel: +86-728-6558215

Fax: +86-728-6558215

Contact: Zhang Zhengde/Xia Fengshou

Mobile: +86-13507221438/13507228289

Copyright(C)2018, Copyright Notice